Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

(Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právním jednáním obchod, jenž se převážně netýká ani jejího podnikání, ani její samostatné profesní činnosti.)

Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení činí 14 dní ode dne,

- ve kterém jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzal zboží, pokud jste si v rámci jednotné objednávky objednal jedno zboží nebo vícero zboží a to je dodáváno najednou;

- ve kterém jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzal poslední zboží, pokud jste si v rámci jedné objednávky objednal vícero zboží a to je dodáváno odděleně;

- ve kterém jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzal poslední dílčí zásilku nebo poslední kus, pokud jste si objednal zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás (Stretta Music GmbH, Ochsenfurter Straße 6, 97246 Eibelstadt, Německo, telefon: +49 (0)9303 98171-0, e-mail: info@stretta-music.cz) informovat jednoznačným prohlášením o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete k tomu použít tento odkaz vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

K dodržení lhůty pro odstoupení postačí odeslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni vám vrátit veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si vybral jiný způsob doručení, než je nejlevnější standardní dodávka, jakou nabízíme my), a to neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, ve kterém jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy. Pro vrácení platby použijeme stejné platební prostředky, které jste použil při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám nebudou za tuto vratku účtovány žádné poplatky. Můžeme odepřít vrácení platby do té doby, dokud nedostaneme zboží zpět, nebo dokud neposkytnete důkaz o tom, že jste zboží zaslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Musíte nám zaslat zboží zpět nebo nám je předat neprodleně, každopádně nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás uvědomil o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnácti dnů.

Nesete přímé náklady na vrácení zboží.

Za případnou ztrátu hodnoty zboží odpovídáte pouze tehdy, je-li tato ztráta hodnoty způsobena zacházením se zbožím, které není nezbytné ke kontrole jeho povahy, vlastností a funkčnosti.

Důvody vyloučení nebo zániku práva na odstoupení

Právo na odstoupení se nevztahuje na smlouvy

- na dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo specifikace spotřebitele, nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;

- na dodávku zboží, které se může rychle zkazit, nebo jehož datum expirace by bylo rychle překročeno;

- na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, které však mohou být dodány nejdříve 30 dní po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota je závislá na výkyvech cen na trhu, na které podnikatel nemá vliv;

- na dodávku novin, časopisů nebo ilustrovaných časopisů s výjimkou smluv na předplatné.

Právo na odstoupení zaniká předčasně u smluv

- na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny není vhodné k vrácení, pokud byl jeho obal po dodání odstraněn;

- na dodávku zboží, které bylo po dodání na základě své povahy neoddělitelně smícháno s jiným zbožím; - na dodávku zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání odstraněn.

Právo na odstoupení zaniká u smlouvy na dodávku digitálního obsahu, který není na fyzickém nosiči dat, pokud podnikatel započal s plněním smlouvy poté, co spotřebitel

(1) výslovně souhlasil s tím, že podnikatel zahájí plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a

(2) potvrdil, že si je vědom toho, že svým souhlasem se zahájením plnění smlouvy ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2024 Stretta Music. Obchod s hudebninami – objednání a nákup notového materiálnu online.

Váš specialista na noty všeho druhu. Online obchod s notami, hudebninami a stahohovatelným audiomateriálem, knihami, hudebními stojany, pultovými lampami a dalším příslušenstvím.

Pro zemi Celosvětově existuje samostatná webová stránka Stretta. Pokud má být vaše objednávka doručena do této země, můžete se na tuto stránku přepnout, aby se správně zobrazily dodací lhůty a přepravní podmínky. Váš nákupní košík a zákaznický účet zůstávají zachovány.

cs-netPřejít na Stretta Music Celosvětověcs-czZůstat na Stretta Music Česká republika