I. Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující ustanovení platí pro smlouvy, které s námi jako nabízející stranou (Stretta Music GmbH) uzavíráte prostřednictvím internetových stránek www.stretta-music.cz. Pokud není dohodnuto jinak, není zahrnutí případných vašich vlastních podmínek možné.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů je každá fyzická osoba, která právním jednáním uzavírá obchod, jenž se převážně netýká ani jejího podnikání, ani samostatné profesní činnosti. Podnikatelem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo účelově vytvořený majetkový fond, které uzavíráním obchodu právním jednáním vykonávají svou samostatnou profesní nebo obchodní činnost.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží a produktů ke stažení (digitální obsah, který není dodáván na fyzickém nosiči dat).

(2) Zároveň s umístěním příslušného produktu na našich webových stránkách vám předkládáme závaznou nabídku na uzavření smlouvy za podmínek uvedených v popisu produktu.

(3) Smlouva se uzavírá prostřednictvím online systému nákupního košíku takto:

Po zadání osobních údajů a výběru způsobu platby odešlete objednávku stisknutím tlačítka „koupit nyní“. Odesláním objednávky vyjadřujete právně závazné přijetí nabídky, čímž je uzavřena smlouva. Pokud jste si nevybrali jednu z platebních metod „Faktura“ nebo „Přímé inkaso (SEPA)“, budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele platebních služeb, kde můžete platbu provést. Nakonec budete přesměrováni zpět do našeho internetového obchodu.

(4) Vaše dotazy k vypracování nabídky jsou pro vás nezávazné. Předložíme vám k tomu závaznou nabídku v textové podobě (např. e-mailem), kterou můžete přijmout do 5 dnů.

(5) Zpracování objednávky a přenos všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy probíhá částečně automaticky prostřednictvím e-mailu. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste u nás uložil, je správná, že příjem e-mailů je technicky zajištěn a zejména není znemožněn spamovými filtry.

§ 3 Uživatelská licence u produktů ke stažení

(1) Nabízené produkty ke stažení jsou chráněny autorskými právy. Ke každému u nás zakoupenému produktu ke stažení obdržíte jednoduchou uživatelskou licenci, pokud není v příslušné nabídce uvedeno jinak.

(2) Jednoduchá uživatelská licence zahrnuje oprávnění uložit a/nebo vytisknout kopii staženého produktu pro vaše osobní použití na vašem počítači nebo jiném elektronickém zařízení. Je výslovně zakázáno měnit nebo upravovat soubor nebo jeho části a jakkoli jej soukromě nebo komerčně zpřístupnit třetím osobám.

§ 4 Zvláštní dohody týkající se nabízených způsobů platby

Při platbě základní SEPA platbou nebo SEPA platbou pro firemní zákazníky nás opravňujete udělením příslušného mandátu SEPA k inkasu fakturované částky ze zadaného účtu.

Inkaso SEPA platbou proběhne do 7-14 dnů od uzavření smlouvy.

Lhůta pro podání předběžného oznámení (Pre-Notification) se zkracuje na 5 dní před datem splatnosti. Jste povinen zajistit, aby na účtu byl ke dni splatnosti dostatek finančních prostředků. V případě zpětného inkasa z vašeho zavinění zaplatíte příslušný bankovní poplatek.

§ 5 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze tehdy, pokud se jedná o pohledávky z téhož smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného splacení kupní ceny.

(3) Jste-li podnikatelem, platí navíc toto:

a) Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží, dokud nebudou plně vypořádány všechny pohledávky z aktuálního obchodního vztahu. Před převodem vlastnictví ke zboží s výhradou vlastnického práva není přípustné jej zastavit nebo jej učinit předmětem zajišťovacího převodu vlastnického práva.

b) Zboží můžete dále prodávat v běžném obchodním styku. Pro tento případ nám již nyní postupujete všechny pohledávky ve výši fakturované částky, které vám vzniknou z dalšího prodeje, postoupení přijímáme. Jste dále zmocněn k inkasu pohledávky. Pokud však své platební povinnosti řádně nesplníte, vyhrazujeme si právo inkasovat pohledávku sami.

c) Při spojování a míchání zboží s výhradou vlastnického práva získáváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru fakturované částky za zboží s výhradou vlastnického práva k ostatním zpracovaným předmětům k okamžiku zpracování.

d) Zavazujeme se na vaši žádost uvolnit zajištění svědčící v náš prospěch, pokud realizovatelná hodnota zajištění zřízeného v náš prospěch překročí zajišťovanou pohledávku o více než 10 %.

§ 6 Záruka

(1) Je dána zákonná odpovědnost za vady.

(2) Jako spotřebitel jste žádán, abyste zkontroloval úplnost dodávky, její zjevné vady a poškození při přepravě bezprostředně po dodání a co nejdříve nás a přepravce informoval o případných reklamacích. Pokud tak neučiníte, nemá to žádný účinek na vaše zákonné nároky na záruku.

(3) Pokud jste podnikatelem, platí odlišně od předchozích záručních ustanovení:

a) Za dohodnuté parametry zboží se považují pouze naše vlastní údaje a popis produktu výrobcem, nikoli však jiná reklama, veřejné propagace a vyjádření výrobce.

b) V případě závad garantujeme podle svého uvážení nápravu nebo dodatečnou dodávku. Pokud není možné vadu odstranit, můžete buď požádat o snížení ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Má se za to, že vada je neodstranitelná, pokud je neúspěšný i druhý pokus o její odstranění, ledaže by něco jiného vyplývalo zejména z povahy věci nebo vady, nebo z jiných okolností. V případě oprav nemusíme nést zvýšené náklady, které vzniknou přepravou zboží na jiné místo než je místo plnění, pokud přeprava neodpovídá použití zboží v souladu s jeho účelem.

c) Záruční lhůta činí jeden rok od vydodání zboží. Zkrácení lhůty neplatí:

- u škod na životě, těle nebo na zdraví způsobených naším zaviněním a u jiných škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí;

- pokud jsme ve zlém úmyslu zatajili vadu, nebo jsme převzali záruku za parametry věci;

- u věcí, které byly v souladu se svým běžným užíváním použity na stavební dílo a způsobily jeho závadnost;

- v případě regresních nároků, které máte vůči nám v souvislosti se zákonnou odpovědností za vady.

§ 7 Volba práva, místo plnění, místní příslušnost soudu

(1) Platí německé právo. U spotřebitelů se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud tím není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují kogentní ustanovení práva státu, v němž má obvyklé bydliště (zásada výhodnosti).

(2) Místem plnění z obchodních vztahů s námi a místem příslušnosti soudu je naše sídlo, pokud nejste spotřebitel, ale obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo účelově vytvořený majetkový fond. Totéž platí, pokud nemáte obecnou příslušnost soudu v Německu nebo v EU, nebo pokud v době podání žaloby není známo vaše bydliště nebo místo obvyklého pobytu. Oprávnění obrátit se na soud na jiném zákonném místě soudní příslušnosti tímto zůstává nedotčeno.

(3) Ustanovení Obchodního práva OSN se výslovně nepoužijí.

II. Informace pro zákazníka

1. Totožnost prodávajícího

Stretta Music GmbH
Ochsenfurter Straße 6
97246 Eibelstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)9303 98171-0
E-Mail: info@stretta-music.cz

Alternativní řešení sporů:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici na adrese ec.europa.eu/odr.

Jsme připraveni účastnit se řízení o urovnávání sporů před spotřebitelskými rozhodčími senáty.

2. Informace o vzniku smlouvy

Technické kroky pro uzavření smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti opravy se provádějí v souladu s ustanoveními „Uzavření smlouvy“ v našich všeobecných podmínkách (část I.)

3. Smluvní jazyk, ukládání textu smlouvy

(1) Smluvním jazykem je němčina

(2) Neukládáme celé znění smlouvy. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku mohou být data smlouvy vytištěna pomocí funkce tisku prohlížeče nebo uložena elektronicky. Po obdržení objednávky vám budou e-mailem znovu zaslány údaje o objednávce, informace požadované zákonem pro smlouvy o prodeji na dálku a všeobecné obchodní podmínky.

(3) U nabídek mimo systém online nákupního košíku obdržíte všechna smluvní data jako součást závazné nabídky v textové podobě, např. e-mailem, který si můžete vytisknout nebo uložit elektronicky.

4. Základní vlastnosti zboží nebo služeb

Základní vlastnosti zboží a / nebo služeb naleznete v příslušné nabídce.

5. Ceny a druhy plateb

(1) Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny. Zahrnují všechny cenové komponenty včetně všech příslušných daní.

(2) Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Lze je vyvolat pomocí příslušně označeného tlačítka na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou zobrazeny samostatně v průběhu objednávkového procesu a jsou hrazeny vámi, pokud nebylo přislíbeno bezplatné doručení.

(3) Pokud je dodávka provedena do zemí mimo Evropskou unii, mohou vzniknout dodatečné náklady, za které neneseme odpovědnost, například cla, daně nebo poplatky za převod peněz (poplatky za bankovní převody nebo poplatky za směny), za které zodpovídáte.

(4) Veškeré náklady spojené s převodem peněz (poplatky za převod nebo směnné kurzy úvěrových institucí) ponesete vy v těch případech, kdy je dodávka provedena do členského státu EU, ale platba byla zahájena mimo Evropskou unii.

(5) Dostupné způsoby platby se zobrazují pod odpovídajícím tlačítkem na našem webu nebo v příslušné nabídce.

(6) Není-li u jednotlivých platebních metod stanoveno jinak, jsou platební nároky z uzavřené smlouvy splatné okamžitě.

6.Dodací podmínky

(1) Dodací podmínky, datum dodání a případná omezení dodávek naleznete pod odpovídajícím tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

(2) Pokud jste spotřebitelem, je zákonem stanoveno, že riziko náhodné ztráty a náhodného poškození zboží prodaného během přepravy se na vás přenáší až při předání zboží, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěná nebo nepojištěná. To neplatí, pokud jste nezávisle pověřili jinou přepravní společnost, která není jmenována podnikatelem nebo jinou pověřenou osobou, provedením zaslání.

Pokud jste podnikatelem, dodávka a odeslání jsou na vaše vlastní riziko.

7. Zákonná odpovědnost za vady (záruka)

Odpovědnost za vady vychází z ustanovení „Záruka“ v našich všeobecných podmínkách (část I).

Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2024 Stretta Music. Obchod s hudebninami – objednání a nákup notového materiálnu online.

Váš specialista na noty všeho druhu. Online obchod s notami, hudebninami a stahohovatelným audiomateriálem, knihami, hudebními stojany, pultovými lampami a dalším příslušenstvím.

Pro zemi Celosvětově existuje samostatná webová stránka Stretta. Pokud má být vaše objednávka doručena do této země, můžete se na tuto stránku přepnout, aby se správně zobrazily dodací lhůty a přepravní podmínky. Váš nákupní košík a zákaznický účet zůstávají zachovány.

cs-netPřejít na Stretta Music Celosvětověcs-czZůstat na Stretta Music Česká republika